Fenyves utca | Hősök Kapuja

  • Magyar
  • English

Fenyves utca

1854: Vágóhíd utcza
1927: Fenyves utca
1947: Fenyves utca
1964: Fenyves utca
Website by InnoTeq